අනාගත සැලසුම්

උතුරු මැද පළාත් ත්‍රෛයි භාෂා වෙබ් අඩවිය.

උතුරු මැද පළාතේ පවත්වාගෙන යනු ලබන පළාත් ත්‍රෛයි භාෂා වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරිමේ හා පුහුණු වැඩසටහනක් 2014.11.20 වන දින අ/පුර මධ්‍ය විදුහලේ පවත්වා ගෙන යනු ලබන පරිගණක මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇත. එදින පෙ.ව 8.30ට සියළුම නව්‍යකරණ නිලධාරින්ගේ පැමිණිම බලාපොරොත්තු වන්නෙමු. ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත වැඩසටහන් පිළිබඳව පසුව දැනුම් දෙමි.