සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු

  • උතුරු මැද පළාතේ සුළු වාරිමාර්ග පිළිබඳ මූලික තොරතුරු.

දිස්ත්‍රික්කය

වැව් සංඛ්‍යාව

කුඹුරු ප්‍රමාණය

ගොවි පවුල් සංඛ්‍යාව

අනුරාධපුරය

2,991

118,996

77,783

පොළොන්නරුව

233

19,881

එකතුව

3,224

138,877

77,783

 

  •  අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ආශ්‍රිතව පවතින සුළු වාරිමාර්ග පිළිබඳ තොරතුරු.
අනු අංකය ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශය වැව් සංඛ්‍යාව කුඹුරු ප්‍රමාණය ගොවි පවුල් සංඛ්‍යාව
1 කහටගස්දිගිලිය 260 11180 7280
2 කැබිතිගොල්ලෑව 290 12470 8120
3 නාච්චාදූව 73 3139 2044
4 නැ.නු.ප. 41 1763 1148
5 පදවිය 28 1204 784
6 මැදවච්චිය 335 14405 9380
7 මිහින්තලේ 95 4085 2660
8 රඹෑව 191 8213 5348
9 හොරොව්පොතාන 294 12642 8232
10 ඉපලෝගම 47 2021 1316
11 ගල්නෑව 84 3612 2352
12 තඹුත්තේගම      
13 තලාව 74 3182 2072
14 නොච්චියාගම 141 6063 3948
15 පලාගල 146 6278 4088
16 ම.නු.ප. 171 7353 4788
17 මහවිලච්චිය 107 4601 2996
18 රාජාංගනය      
19 කැකිරාව 150 6450 4200
20 ගලෙන්බිඳුනුවැව 207 8901 5796
21 තිරප්පනේ 182 7826 5096
22 පලුගස්වැව 78 3354 2184
එකතුව   2994 128742 83832