අප අමතන්න

පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රය,

මෛත්‍රීපාල සේනානායක මාවත,

අනුරාධපුර.

 

දුරකථන           : 25-2234767
ෆැක්ස්              : 25-2234767
ඊ මේල්            : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

අනුඅංකය

නිලධාරියාගේනම

තනතුර

දුරකථඅංකය

1

ඉංජි.එච්.එම්.ජයන්තහේරත්මයා

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂක

025-2237569/ 071-4459009

2

ඉංජි.බී.ඒ.එන්.ජයලත්මයා

පළාත් වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු

025-3779061/ 071-4963672

3

ඉංජි.ඒ.සී.රණතුංගමයා

වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු

077-2546840

4

ඉංජි.රොහාන්ජයතිලකමයා

වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු

071-5471626

5

එල්.කේ.ඩී.සමරවික්‍රමමිය

පරිපාලන නිලධාරි

025-2234767

6

එස්.බී.නායකරත්නමයා

ගණකාධිකාරී

025-2237586/ 071-4410360

7

ඩබ්.එල්.ජී.එස්.ලියනගේමයා

වැඩ බලන වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු (ශ්‍රි.ල. තා.සේ(වි.පංතිය))

025-2234603/ 071-8702700

8

ඒ.එල්.රංජිත්මෙන්ඩිස්මයා

වැඩ බලන වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු (ශ්‍රි.ල. තා.සේ(වි.පංතිය))

025-2237598/ 071-4459003

9

ජේ.කේ.ජයන්තජයසූරියමයා

ශ්‍රි.ල. තාක්ෂණ සේවය (වි. පංතිය)

071-5918781 

10

එච්.එම්.චන්දිමාජයවීරමිය

ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර

025-2234767

11

එල්.වී.කේ.සෙනවිරත්නමෙය

මුදල් සහකාර

025-2237586

12

ආර්.එම්.එම්.එස්.රත්නායකමයා

ප්‍රධාන සැලසුම් ශිල්පි

071-2080477